Splošni pogoji poslovanja kluba zvestobe

SPLOŠNO

1. Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«) določajo pogoje poslovanja Kluba zvestobe revije Moj Pes in uporabe kartice zvestobe, ki jo izdaja Ekodežela d.o.o., Trojarjeva ulica 20, 4000 Kranj.

2. Izrazi, ki so uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

  • Imetnik (v nadaljevanju: »Imetnik«) je oseba, ki je na dan uveljavljanja ugodnosti Kluba zvestobe hkrati naročnik revije Moj pes je član Kluba zvestobe in je pridobila Kartico zvestobe revije Moj pes.
  • Ponudnik ugodnosti (v nadaljevanju: »Ponudnik«) je partner Kluba zvestobe revije Moj pes, ki imetnikom jamči ugodnosti pod pogoji, ki so določeni v teh Splošnih pogojih, ki se nahajajo na spletni strani www.mojpes.com.
POGOJI ZA ČLANSTVO IN PRIDOBITEV KARTICE ZVESTOBE

3. Kartico zvestobe revije Moj pes (v nadaljevanju: »Kartica zvestobe«) lahko brezplačno pridobijo vsi, ki so naročniki revije Moj Pes več kot eno leto. Za vse ostale naročnike veljajo trenutno veljavni pogoji naročila na revijo. Kartico zvestobe je mogoče pridobiti z izpolnitvijo pristopnega obrazca za pristop v Klub zvestobe revije Moj Pes (v nadaljevanje: »Klub zvestobe«) preko spletne strani www.mojpes.com.

4. Oseba, ki se včlanja v Klub zvestobe, z oddajo popolno izpolnjenega pristopnega obrazca (izpolnjeni vsi obvezni podatki) za izdajo Kartice zvestobe v celoti sprejema te Splošne pogoje.

5. Oseba, ki se včlanja v Klub zvestobe pridobi Kartico zvestobe najpozneje v 60 delovnih dneh po plačilu fakture, ki jo naročnik prejme v roku 5 delovnih dneh.

6. Imetnik se zavezuje, da bo izdajatelju Kartice zvestobe, Ekodežela d.o.o., na primeren način (po e-pošti info@mojpes.com ali ustno s klicem na +386 (4) 6209 840) posredoval morebitne spremembe podatkov, ki so pomembni za poslovanje Kluba zvestobe in uporabo Kartice zvestobe. Spremenjene podatke bo Ekodežela d.o.o. upoštevala najkasneje v 15 delovnih dneh in o tem imetnika Kartice zvestobe tudi ustrezno obvestila.

UPORABA KARTICE ZVESTOBE

7. Imetnik Kartice zvestobe lahko koristi ugodnosti pri izbranih Ponudnikih, ki Imetnikom ponujajo izbrane ugodnosti pri nakupu njihovih storitev ali produktov. Seznam Ponudnikov, pri katerih lahko Imetniki uporabljajo Kartico zvestobe, in ugodnosti, se nahaja na spletni strani www.mojpes.com.

8. Imetnik je upravičen do ugodnosti, če ob nakupu predloži Kartico zvestobe oz. na ustrezen način posreduje Ponudniku zahtevane podatke. Pogoji Ponudnikov so podrobneje opredeljeni na spletni strani www.mojpes.com.

9. Eko dežela d.o.o. ne jamči in ne prevzema odgovornosti za uporabo storitev ali produktov Ponudnika ter si pridržuje pravico kadar koli in brez navedbe razloga odpovedati sodelovanje z določenimi Ponudniki.

POMOČ IMETNIKU KARTICE ZVESTOBE

10. Imetnik se lahko za več informacij, pomoč pri pridobitvi Kartice zvestobe ter v primeru izgubljene ali ukradene kartice obrne na telefonsko številko +386 (4) 6209 840 ali na elektronski naslov info@mojpes.com. Za pomoč pri razumevanju ugodnosti se imetnik lahko obrne tudi neposredno na Ponudnika. Kontaktni podatki o Ponudnikih so navedeni na spletni strani www.mojpes.com.  

ODPOVED KARTICE ZVESTOBE

11. Članstvo v Klubu zvestobe in veljavnost Kartice zvestobe je omejena na čas naročnine na revijo Moj pes, Imetnik pa lahko članstvo kadar koli in brez navedbe razlogov pisno odpove na posebnem obrazcu za odjavo/preklic, ki je dosegljiv na spletni strani www.mojpes.com. Odpoved začne veljati takoj, ko Ekodežela d.o.o. prejme pisno odpoved. Če posameznik odpove Kartico zvestobe, ne bo več mogel koristiti ugodnosti Ponudnikov, ki so navedeni na spletni strani www.mojpes.com.

12. Ekodežela d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko članstvo v Klubu zvestobe in Kartico zvestobe določenemu Imetniku kadar koli in brez navedbe razlogov odpove.

SPREMEMBE TEH SPLOŠNIH POGOJEV

13. Ekodežela d.o.o. si pridržuje pravico v vsakem trenutku spremeniti te Splošne pogoje.

14. O spremembi splošnih pogojev poslovanja bo Ekodežela d.o.o. imetnika Kartice zvestobe na primeren način obvestiti. Za primeren način se šteje objava spremenjenih oz. novih pogojev na spletni strani www.mojpes.com.

15. Šteje se, da imetnik Kartice zvestobe soglaša s spremembo splošnih pogojev poslovanja, če v roku 15 delovnih dni po objavi na spletni strani www.mojpes.com ne pošlje pisne odpovedi.

16. Ko Ekodežela d.o.o. imetnika na primeren način obvesti o spremembi Splošnih pogojev, nadaljnja uporaba Kartice zvestobe pomeni, da se Imetnik strinja s spremenjenimi Splošnimi pogoji.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

17. Z izpolnitvijo pristopnega obrazca imetnik dovoljuje, da Ekodežela d.o.o., Trojarjeva ulica 20, 4000 Kranj, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili evropske Uredbe na področju varstva osebnih podatkov, ki velja od 25. 5. 2018. V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z obdelovanjem podatkov lahko Imetnik posreduje morebitna vprašanja na elektronski naslov info@mojpes.com.

18. Ekodežela d.o.o. zagotavlja, da osebne podatke Imetnikov in vse ostale podatke, zbrane v postopku registracije, ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. Vsi osebni podatki Imetnikov so zaupni. S podatki o Imetnikih upravlja le Ekodežela d.o.o.. Ponudniki prejmejo zbirne podatke o upravičenosti koriščenja posamezne ugodnosti in neposredno ne dostopajo do podatkov o Imetnikih.

19. Z vnosom svojih osebnih podatkov na pristopni obrazec za včlanitev v Klub zvestobe in pridobitev Kartice zvestobe ter s sprejetjem teh Splošnih pogojev Imetnik izrecno soglaša, da Ekodežela d.o.o. lahko posreduje nekatere podatke o imetniku pooblaščenim tretjim osebam na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima Ekodežela d.o.o. sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, ki v imenu in za račun družbe Ekodežela d.o.o. opravljajo nekatera opravila v zvezi z obdelavo podatkov imetnikov (npr. tiskar, IT-podjetje, ki skrbi za podatkovno bazo upravljavca).

20. Imetnik se lahko znotraj pristopnega obrazca oz. obrazca za privolitev obdelovanja osebnih podatkov strinja tudi z nekaterimi dodatnimi nameni obdelovanja osebnih podatkov, ki niso nujno potrebni za poslovanje Kluba zvestobe ter lahko to privoljenje tudi kadarkoli prekliče oz. spremeni preko obrazca za spremembo ali odjavo od obdelovanja osebnih podatkov Imetnikov, ki je dostopen na spletni strani www.mojpes.com.

21. Imetnik z izpolnitvijo obrazca in s sprejetjem teh splošnih pogojev potrjuje tudi, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, omejitve obdelave. Imetnik lahko posreduje morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov s strani Ekodežela d.o.o. na elektronski naslov info@mojpes.com. Prav tako ima vsak Imetnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.

22. Zbiranje podatkov o posamezniku je za posameznika prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so v pristopnem obrazcu opredeljeni kot obvezni, ne želi posredovati upravljavcu, ne more pridobiti Kartice zvestobe.

23. Ekodežela d.o.o. lahko hrani osebne podatke o Imetniku do preklica oziroma odpovedi. Obvezni podatki, ki jih posameznik posreduje v pristopnem obrazcu so namenjeni kontaktiranju posameznika ter njegovi identifikaciji.

OSTALE DOLOČBE

24. Za vse spore, ki izhajajo iz naslova članstva v Klubu zvestobe, uporabi Kartice zvestobe in iz teh Splošnih pogojev, ki jih Imetnik in izdajatelj Kartice zvestobe ne bi mogla sporazumno rešiti, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranj-u

25. Ti Splošni pogoji pričnejo veljati dne 30.5.2019.

Kranj, 30.05.2019